Новини

Демонстрація техніки CLAAS по заготівлі зелених кормів на Вінниччині
Демонстрація техніки CLAAS по заготівлі  зелених кормів на Вінниччині

 14 че­р­в­ня  компанія КОНКОРД на базі  фе­р­мер­сь­ке го­с­по­дар­с­т­во «Ве­лес Ві­та» се­ла По­пе­лю­хи  Муровано-Куриловецького району Вінницької області провела демонстраційний показ те­х­ні­ки для  за­го­ті­в­лі ко­р­мів під на­звою «Те­х­но­ло­гія за­го­ті­в­лі ко­р­мів для тва­рин­ни­ц­т­ва та де­мон­стра­ція зе­ле­ної лі­нії ви­ро­б­ни­ц­т­ва ком­па­нії  «CLAAS». 

Демонстраційний майданчик розташували на окраїні іменного поля Михайла Казашвілі, де місцеві механізатори проводили збирання зеленої маси люцерни. Тут було сконцентровано весь набір наявної у господарстві кормозаготівельної техніки – дискову косарку DISKO 3200 TRC, ворушилку VOLTO 800, валкоутворювач LINER 1750, кормозбиральний комбайн JAGUAR 850 і прес-підбирач ROLLANT 350, який був загрегатований з трактором AXION 640. Незважаючи на погіршення погоди – рвучкий вітер і відчутне зниження температури, учасники семінару проявили глибоку зацікавленість до практичного застосування представлених механізмів і цим самим сприяли виконанню наміченої програми у повному обсязі.

Ві­та­ю­чи всіх при­су­т­ніх, го­ло­ва ФГ «Ве­лес Ві­та» Пе­т­ро Стру­се­вич за­зна­чив, що го­с­по­дар­с­т­во не пе­р­ший рік ус­пі­ш­но за­йма­єть­ся ро­с­лин­ни­ц­т­вом і тва­рин­ни­ц­т­вом, вкла­дає чи­ма­ло ко­ш­тів у до­ро­ги та со­ці­а­ль­ну сфе­ру се­ла. Ці до­ся­г­нен­ня бу­ло б важ­ко уя­ви­ти без на­дій­но­го по­с­та­ча­ль­ни­ка, яким є ком­па­нія «КОНКОРД». Про­тя­гом трьох ро­ків «Ве­лес Ві­та» за­ку­по­вує в ком­па­нії рі­з­но­ма­ні­т­ну та які­с­ну сіль­сь­ко­го­с­по­дар­сь­ку те­х­ні­ку і зап­ча­с­ти­ни до неї. Цьо­го ро­ку при­д­ба­ли ще од­ну ко­са­р­ку, гро­ма­ді­л­ку. Це дає змо­гу в го­с­по­дар­с­т­ві за­го­то­в­ля­ти 500-600 тонн сі­нна­жу та бли­зь­ко 1000 тонн си­ло­су що­ден­но.    

При­су­т­нім бу­ло про­де­мо­н­с­т­ро­ва­но ро­бо­ту но­вої ко­р­мо­за­го­ті­ве­ль­ної те­х­ні­ки на ско­шу­ван­ні, фо­р­му­ван­ні ва­л­ків, сі­на­жу­ван­ні ско­ше­ної ма­си, тю­ку­ван­ні та на­ва­н­та­жу­ван­ні. 

В Мурованокурило-вецькому районі ком­па­нія спів­пра­цює з ФГ «Ве­лес Ві­та». Також на­ла­го­джу­єть­ся  ефе­к­ти­в­на спів­пра­ця з ФГ «Стріла», ПП «Весна», СФГ «Вищеольчедаївське», ПП «Бонас», ТОВ «Дружба народів». Це хо­ро­ші на­дій­ні пар­т­не­ри.

В цей день ко­жен з уча­с­ни­ків за­хо­ду зміг об­мі­ня­ти­ся ду­м­ка­ми і по­ді­ли­ти­ся до­с­ві­дом з ко­ле­га­ми, ді­з­на­в­ся чи­ма­ло ко­ри­с­но­го та пі­зна­ва­ль­но­го для се­бе.

Field Day Green Line CLAAS
  • КОНКОРД

Якісна техніка. Професійний сервіс. Надійне партнерство.